Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Πωγωνίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Γ.Ε.Λ. Δολιανών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Παλαιό Δημαρχείο) Καλπάκι, στις 15 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (τηλ.26533 60126) και του Γυμνασίου Δολιανών (τηλ.26530 41613), απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.             


Καλπάκι, 5/4/2013
Ο Πρόεδρος


ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 16
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το .Κ.Κ (Ν.3463/06) & το Ν.3852/2010
γ) την αριθ. 11/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου
δ) την 22/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής:
1. Περιγραφή ακινήτου:
Διαμέρισμα 47 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό Αραβαντινού 16-Ιωάννινα.
2Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας:
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει  τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία οφείλει να προσαγάγει :α)Δημοτική Ενημερότητα & β) Φορολογική Ενημερότητα .
Αποκλείονται από τη δημοπρασία όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου Πωγωνίου και όσοι επέδειξαν αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με το Δήμο.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
2.    Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 22 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. , στο Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι.
3.    Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς:
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους. 
4.    Εγγυητής:
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και ύστερα το συμφωνητικό  και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης παραιτουμένου τούτου του δικ/τος διαιρέσεως και διζήσεως.
5.    Δικαίωμα αποζημίωσης:
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
6.    Σύμβαση:
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
7.    Διάρκεια εκμίσθωσης – αναπροσαρμογή μισθώματος:
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για πέντε έτη (5) από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης εκ μέρους του τελευταίου πλειοδότη μισθωτή και του εγγυητή του.
Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα το δείκτη τιμών καταναλωτή επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.
Σαφώς σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο. Οι αυξήσεις θα γίνονται ετησίως ως ανωτέρω έστω και αν ακόμα το ενοίκιο που θα προκύπτει και θα καταβάλλεται θα είναι υπερπολλαπλάσιο του 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου.
8.    Προθεσμία καταβολής του μισθώματος:
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο τέλος  εκάστου τριμήνου και εις το τελευταίο δεκαήμερο τούτου στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, σε περίπτωση δε καθυστερήσεως οιοσδήποτε δόσεως ο εκμισθωτής Δήμος δύναται να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μισθώσεως και ενεργείται σε βάρος του μισθωτή και του εγγυητή αναπλειστηριασμός.
9.    Εγγύηση συμμετοχής:
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ήτοι :80,00€ Χ 12 μήνες =960,00€ Χ 10% = 96,00€ (ενενήντα έξι ευρώ). Η εγγυητική αυτή θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης από άλλη, ποσού ίσου και αντίστοιχου με το επιτευχθέν ετήσιο μίσθωμα, για τη εξασφάλιση εντός των υπό της διακήρυξης οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.
10.    Υποχρεώσεις μισθωτή:
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
11.    Λήξη μίσθωσης:
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
12.    Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
13.    Ευθύνη Δήμου:
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση την οποία ευρίσκεται το μίσθιο της οποίας τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση αυτός, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στην λύση της μισθώσεως.
14.    Άλλοι όροι:
Το διαμέρισμα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κατοικία.
Πάσα επισκευή ή άλλη συμπληρωματική εργασία – επέμβαση κατά τον χρόνο της μισθώσεως που θα απαιτηθεί να γίνει , θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της δημοτικής αρχής  και θα βαρύνει τον μισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει από τον Δήμο καμία αποζημίωση κατά την λήψη του χρόνου της μισθώσεως.
15.    Δημοσίευση διακήρυξης:
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του : α)δημοτικού καταστήματος Καλπακίου (έδρα του Δήμου), β)δημοτικού καταστήματος Δελβινακίου & γ) κοινοτικού Γραφείου Τ.Κ. Λίμνης .
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 9-4-2013 στην ημερήσια εφημερίδα Πρωινά Νέα, στην ημερήσια εφημερίδα Ανεξάρτητος Τύπος και στην εβδομαδιαία εφημερίδα  Έκδοση.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
16.    Επανάληψη της δημοπρασίας:
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν και  τα έξοδα δημοσίευσής της βαρύνουν επίσης τον τελευταίο πλειοδότη.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
17.    Πληροφόρηση ενδιαφερομένων:
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα Καλπάκι εργάσιμες ημέρες και ώρες- υπεύθυνη υπάλληλος κ. Γραμμόζη Αναστασία τηλ.2653360105.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 19-04-2013.

Παρασκευή, 05 Απριλίου 2013 11:27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12-4-2013

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο ΕΦΕΠΑΕ σας προσκαλούν στην ημερίδα: «Διευκρινήσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Αραβαντινού 5Ε, Ιωάννινα

Το πρόγραμμα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες ή τους υποψήφιους επενδυτές που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις θεματικές ενότητες Μεταποίησης, Τουρισμού, Χονδρικού Εμπορίου και Υπηρεσιών, όπου θα λυθούν τυχόν απορίες και θα απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις για την υποβολή προτάσεων ένταξης στον πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Συνάντηση του Δημάρχου Πωγωνίου με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης κ. Ν. Δένδια την Παρασκευή 5 Απριλίου

Όπως επανειλημμένα έχει τοποθετηθεί ο ακριτικός Δήμος Πωγωνίου,  είναι πλέον εκτεθειμένος και ως ένα βαθμό ανυπεράσπιστος  στους κλέφτες και τους  παρανόμους,  εφόσον τα τελευταία  χρόνια είναι  συνεχή τα κρούσματα  κυρίως κλοπών, με  αποτέλεσμα την αύξηση της ανασφάλειας και για τους απόδημους  που λεηλατείται η περιουσία τους αλλά και για τους κατοίκους του που ζουν με τον τρόμο κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Παρά τις εκλύσεις   του Δήμου  προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων παρά και τις άλλες ενέργειες που έχουν γίνει όπως  η προηγούμενη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβούλιου, παρουσία και των Διοικητών του Αστυνομικού Τμήματος Δελβινακίου, καθώς και των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου Καστανής και Αγίας Μαρίνας και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των παραπάνω,  το πρόβλημα αντί να λυθεί επιδεινώνεται λόγω κυρίως έλλειψης προσωπικού για την σωστή αστυνόμευση της περιοχής.

Ο Δήμαρχος  Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνος Καψάλης  προγραμμάτισε  και με την Ομοσπονδία Καλαμά,  την Παρασκευή  5 Απριλίου 2013 και ώρα 11.30, επείγουσα συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης κ. Ν. Δένδια , με στόχο να παρθούν άμεσα μέτρα για το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο. Επίσης θα συζητηθούν και άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως το Κέντρο Κράτησης , οι Αστυνομικοί Σταθμοί και άλλα θέματα που απασχολούν την περιοχή.

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  5η Απριλίου 2013, ημέρα  Παρασκευή & ώρα 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 05-04-2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4495/2-4-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Καθορισμός όρων δημοπράτησης και διάθεση πίστωσης για την «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου» .
2    Καθορισμός όρων δημοπράτησης και διάθεση πίστωσης  του έργου «Συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Δολού».
3    Σχετικά με κατακύρωση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κτισμάτων».
4    Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης  για τη συντήρηση των δικτύων » του Δήμου Πωγωνίου έτους 2013.
5    Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση δικτύων – ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» του Δήμου Πωγωνίου έτους 2013.
6    Καθορισμός όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου».
7    Ανάθεση και διάθεση ψήφισης της μελέτης με τίτλο « ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ – ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.»
8    Ανάθεση και διάθεση ψήφισης της μελέτης με τίτλο « ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ – ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.»
9    Επικύρωση αποτελέσματος επανελέγχου  των δικαιολογητικών της αναδόχου «Β. ΑΗΔΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
10    Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Πωγωνίου.
11    Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2013 στις υπηρεσίες του Δήμου Πωγωνίου.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Τρίτη, 02 Απριλίου 2013 10:00

GREECE – ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013

Ο Δήμος Πωγωνίου στα πλαίσια της διεξαγωγής του GREECE – ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013 και προκειμένου να αναθέσει σε ιδιώτη μελετητή τη σύνταξη της μελέτης του έργου: «Promote Indigenous development by enhansing local Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes»  στην Τ.Κ.  Δελβινακίου, ανακοινώνει ότι μέχρι και την 18η Απριλίου 2013 δέχεται οικονομικές προσφορές επί της Προεκτιμήσεως Αμοιβής σύνταξης της ανωτέρω μελέτης (υπ’ αριθμ. πρωτ. 4486/01-04-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πωγωνίου).
      Επισημαίνεται ότι λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα του προαναφερόμενου Προγράμματος, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τη μελέτη εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή του συμφωνητικού.
      Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου , τηλ. 2653360120, υπεύθυνη υπάλληλος Ευμορφία Σίδερη.


Συνημμένα:  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4486/01-04-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πωγωνίου
    

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   27-3-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  7/27-3-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1.    Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τη λειτουργία της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου στο Κεφαλόβρυσο.  ΑΠΟΦΑΣΗ  64
2.    Λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας των Σφαγείων Παρακαλάμου & Κεφαλοβρύσου από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  65
3α.  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2013, Δήμου Πωγωνίου, για το έτος 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  66
3β.   Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, για το έτος 2013  ΑΠΟΦΑΣΗ  67
3γ.   Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  68
4.     Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  69
5.     Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. ΑΠΟΦΑΣΗ  70
6.     Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.  ΑΠΟΦΑΣΗ  71
7.     Έγκριση απολογισμών παλαιών Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2011 [από 1-1-2011 έως 31-8-2011]  ΑΝΑΒΟΛΗ
8.     Έγκριση δημοπράτησης υδρόμυλου Ρογκοζίου Τ.Κ. Μαυροπούλου. ΑΠΟΦΑΣΗ 72
9.     Έγκριση καταβολής παραβόλου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  73
10.   Τρόπος χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων ΕΤ. 2013. ΑΠΟΦΑΣΗ 74
11.    Ρύθμιση χρήσης βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου. ΑΠΟΦΑΣΗ 75
12.    Επιβολή προστίμου για παράνομη βόσκηση στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  76
13.    Συζήτηση για τα παραχωρηθέντα οικόπεδα στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΝΑΒΟΛΗ
14.    Περί επιστροφής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στους ενοικιαστές δημοτικών ακινήτων του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  77
15.    Έγκριση απολογισμών παιδικών σταθμών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου ετ. 2010. ΑΠΟΦΑΣΗ  78
16.    Κατανομή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολικών επιτροπών.ΑΠΟΦΑΣΗ  79
17.    Διακοπή μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  80
18.    Επί αιτήσεως Αλεξίου Ευαγγ. Τ.Κ. Νεγράδων, για υδροδότηση κτηνοτροφικής του μονάδας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  81
19.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κεφαλοβρύσου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  82
20.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμ/ση του δρόμου προσπέλασης στο νέο αντλιοστάσιο Βήσσανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  83
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου: «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών»  ΑΠΟΦΑΣΗ  84
22.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π  Δήμου Καλπακίου».ΑΠΟΦΑΣΗ  85
23.    Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για τη λειτουργία καντίνας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  86

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

1.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. ετ. 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  87
2.    Έγκριση της μελέτης του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας Πωγωνιανής».  ΑΠΟΦΑΣΗ  88
3.    Έγκριση ηλεκτροδότησης Δημοτικού Καταστήματος Χρυσόρραχης.   ΑΠΟΦΑΣΗ 89
4.    Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ:ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού


Στο Καλπάκι  σήμερα την 21η Μαρτίου  2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν   2 / 2013  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για να διενεργήσει το πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 30.000,00€ με Φ.Π.Α.    όπως ορίζεται στην από 14-3-2013  διακήρυξη του Δημάρχου.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Νατσίκου Χριστίνα Πρόεδρος Επιτροπής
2)  Φωτοπούλου Αγνή μέλος επιτροπής   (αναπληρωματικό )
3)  Μήτσιου Ελένη μέλος  επιτροπής 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία μονογράφησαν και σφραγίστηκαν.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:


Α/Α    Ονοματεπώνυμο     Δικαιολογητικά

1    ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.    Ως έχουν στο επισυναπτόμενο πρακτικό της επιτροπής
2    Κ& Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΠΕ     Ως έχουν στο επισυναπτόμενο πρακτικό της επιτροπής
3    ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ»     Ως έχουν στο επισυναπτόμενο πρακτικό της επιτροπής

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι:
1.  πλήρη δικαιολογητικά υπέβαλαν οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι:

Α/Α    Ονοματεπώνυμο
1    ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.
2    Κ& Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΠΕ2. δεν υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι


Α/Α    Ονοματεπώνυμο     Ποια δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη

1    ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ»    Η εγγυητική επιστολή ως προς την ισχύ της


Η  Επιτροπή Διαγωνισμού απέκλεισε από τον διαγωνισμό τον ανωτέρω συμμετέχοντα κ. Χαίδο Χρήστο καθότι προέκυψε ότι ο συμμετέχων στην εγγυητική επιστολή της  Τράπεζας Πειραιώς με αριθ. 426598  που κατέθεσε, αναγράφετε σε μια παράγραφο  ότι «η παρούσα εγγυητική που αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία, ισχύει μέχρι την 21/05/2013.» ενώ σύμφωνα με τη διακήρυξη άρθρο 6  παραγρ.1 αναφέρεται «ότι οι προσφορές ισχύουν τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού ». Επίσης στο ίδιο άρθρο παρ. 2 αναφέρεται  ότι «προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»
Για το λόγο του ότι δεν συμπληρώθηκαν  στην εγγυητική επιστολή  ακριβώς οι ημέρες που ορίζει η αρ. πρωτ: 3807 ,(αρθρ. 6 ), διακήρυξη   απορρίπτουμε τον ανωτέρω.
Κατά του ανωτέρου πρακτικού μπορούν να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό .
Για τον παραπάνω σκοπό συντάχθηκε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του διαγωνισμού και τα μέλη της επιτροπής
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή  ημέρα και  ώρα που ορίζει η επιτροπή με πρόσκλησή της.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.


Η Επιτροπή του διαγωνισμού


Η  Πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη

1)  Φωτοπούλου Αγνή 

Νατσίκου Χριστίνα                                             

2)  Μήτσιου Ελένη 

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 11:02

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 27/3/2013

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη    27α   Μαρτίου  2013   και ώρα  19.00. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  Καλπακι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Συζήτηση για τη λειτουργία της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου στο Κεφαλόβρυσο.
2.    Λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας των Σφαγείων Παρακαλάμου & Κεφαλοβρύσου από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.
3.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Δήμου Πωγωνίου, για το έτος 2013.
4.    Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ.
5.    Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.
6.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.
7.    Έγκριση απολογισμών παλαιών Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2011 [από 1-1-2011 έως 31-8-2011]
8.    Έγκριση δημοπράτησης υδρόμυλου Ρογκοζίου Τ.Κ. Μαυροπούλου.
9.    Έγκριση καταβολής παραβόλου.
10.    Τρόπος χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων.
11.    Ρύθμιση χρήσης βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου.
12.    Επιβολή προστίμου για παράνομη βόσκηση στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου. 
13.    Συζήτηση για τα παραχωρηθέντα οικόπεδα στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
14.    Περί επιστροφής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στους ενοικιαστές δημοτικών ακινήτων του Δήμου Πωγωνίου.
15.    Έγκριση απολογισμών παιδικών σταθμών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου ετ. 2010.
16.    Κατανομή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολικών επιτροπών.
17.    Διακοπή μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου.
18.    Επί αιτήσεως Αλεξίου Ευαγγ. Τ.Κ. Νεγράδων, για υδροδότηση κτηνοτροφικής του μονάδας.
19.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κεφαλοβρύσου».
20.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμ/ση του δρόμου προσπέλασης στο νέο αντλιοστάσιο Βήσσανης.
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών»
22.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π  Δήμου Καλπακίου».
23.    Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για τη λειτουργία καντίνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ


Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Ε.Π.Ζ., η οποία θα διεξαχθεί  την  26η Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη & ώρα 10.00 π.μ., στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  26-3-13


Θέμα 1ο :. Περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της κ. ΛΥΚΟΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  στην Τ. Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.»


Ο  Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ


Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής