Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  10-9-2012 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 14/10-9-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

     1α. Έγκριση σύνταξης έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.   ΑΠΟΦΑΣΗ  249

     1β. Έγκριση σύνταξης έκθεσης Β΄ τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεσηπροϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  250

     1γ. Έγκριση σύνταξης έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  251

     1δ. Έγκριση σύνταξης έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  252

 1. Έγκριση σύνταξης έκθεσης Β΄ τριμήνου έτους 2012, για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  253

 2. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων ετ. 2012.  ΑΠΟΦΑΣΗ  254

 3. Παραχώρηση της χρήσης των οχημάτων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο ΝΠΔΔ.    ΑΠΟΦΑΣΗ  255

 4. Κατανομή επιχ/σης στις Σχολικές Επιτροπές για  λειτουργικές δαπάνες σχολείων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  256

 5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  257

 6. Παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων Δημοτικών δασών, στον αγροτικό συνεταιρισμό Πρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  258

 7. Περί βεβαιώσεων βατότητας δασικού δρόμου Κεφαλοκάναλο- Χάνια Σιταριάς.   ΑΠΟΦΑΣΗ  259

     9α . Επί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης για διαγραφές και μειώσεις τελών ύδρευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  260

     9β. Επί αιτήσεως Λώλα Ελπίδας & Λώλα Αστέρως, για ανταλλαγή εκτάσεως στην Τ.Κ. Κουκλιών  ΑΠΟΦΑΣΗ  261

     9γ.  Επί αιτήσεως Αδελφότητος Δημοκοριτών «Προφήτης Ηλίας», για την παραχώρηση εγκαταστάσεων πανηγυριού στην Τ.Κ. Δημοκορίου. ΑΠΟΦ.  262

     9δ.  Επί αιτήσεως  Οικονόμου Αντωνίου, για την καθ’ ολοκλήρου εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Μαυροπούλου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  263

 1. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της μελέτης: «Ενημέρωση ρυμοτομικών διαγραμμάτων, με βάση τη διευθέτηση χειμάρρου Μπόλου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  264

 2. Έγκριση της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, στις θέσεις: «Μουτσάλες» και «Βουρλιάσος».  ΑΠΟΦΑΣΗ  265

 3. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Εργασίες συντήρησης Κεντρ. Πλατείας Τ.Κ. Παρακαλάμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  266

 4. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Μαζαρακίου.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  267

 5. Έγκριση Περιβαλλοντικής μελέτης: «Ανάπλαση περιοχής «Ντουβρίτσι» στην Τ.Κ. Ριαχόβου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  268

 6. Έγκριση μελέτης: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  269

 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων Δ.Δ. Δολιανών».  ΑΠΟΦΑΣΗ  270

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις Κοινοτικών χώρων Τ.Κ. Παρακαλάμου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  271

 1. Έγκριση Μ.Π.Ε. και περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Βασιλικού» της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  272

 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Τσιμεντόστρωση και βελτίωση οδικού δικτύου στα Τ.Δ. του Δήμου Δελβινακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  273

 3. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάδειξης διαδρομής Άγιος Κοσμάς – Γεφύρι Μαύρικας – Ρουψιά Αγία Παρασκευή» στο Δήμο Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  274

 4. Έγκριση παράτασης προγραμματικών συμβάσεων μελετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  275

 5. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος [Αρτοποιείο] Τ.Κ. Βασιλικού. ΑΠΟΦΑΣΗ  276

 6. Έγκριση δαπανών στη ΔΕΗ, για επέκταση δικτύου ΦΟΠ και σύνδεση δικτύου διανομής  χαμηλής τάσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  277

 7. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  278

 8. Εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τραπεζικά ιδρύματα για την συγκρότηση επενδυτικού σχεδίου – δανείου για εγκατάσταση φωτοβολταïκών συστημάτων στο Δήμο Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  279

 9. Ίδρυση κέντρου δια βίου μάθησης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  280

 10. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.   ΑΠΟΦΑΣΗ  281

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση σχεδίου οικονομικής υποστήριξης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ 282

 2. Εξέταση ενστάσεων επί της 157/2012 απόφασης του Δ.Σ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  283

 3. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ ετ. 2011.  ΑΠΟΦΑΣΗ  284

 4. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της  Κίνησης Καθαρός Καλαμάς – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  285

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν.3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008.
2. Την με αριθμό 105399/Δ4/27/8/2010 (ΦΕΚ) Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ορισμός Ε.Ι.Ν. ως συμβαλλόμενου μέρους για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού των ανά την επικράτεια σχολικών μονάδων Α/βάθμιας  και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης».
3. Το ν. 3870/2010 (φεκ Α 138) αρ. 18 παρ. 1 περ. γ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4002/2011 άρθρο 69 και το ν. 4076/2012 άρθρο 6 
4. Το με αρ. πρωτ: 606/249/23175/6-9-2012έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
5. Την υπ΄αριθ.4/2012 Απόφαση ΝΠΔΔ-Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου. 

Ανακοινώνει

ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΤΟΜΑ
1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 1

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της  έως 30-6-2013.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Αίτηση (όπου θα δηλώνεται το  σχολείο σύμφωνα με τον πίνακα).
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2012.
4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας στο Δήμο Πωγωνίου
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία τέκνων άνω του 70%.
7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων.
8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και την 28/09/2012 στο γραφείο Σχολικών Επιτροπών-παλιό Δημαρχείο Καλπάκι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.2653360126. 
Καλπάκι 22/09/2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΤΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου 
Έχοντας υπόψη:
 1.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν.3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008.
2. Την με αριθμό 105399/Δ4/27/8/2010 (ΦΕΚ) Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ορισμός Ε.Ι.Ν. ως συμβαλλόμενου μέρους για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού των ανά την επικράτεια σχολικών μονάδων Α/βάθμιας  και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης».
3. Το ν. 3870/2010 (φεκ Α 138) αρ. 18 παρ. 1 περ. γ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4002/2011 άρθρο 69 και το ν. 4076/2012 άρθρο 6
4. Το με αρ. πρωτ: 606/249/23175/6-9-2012έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
5. Την υπ΄αριθ. 5/2012 Απόφαση ΝΠΔΔ-Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.

Ανακοινώνει
ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
 
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΤΟΜΑ
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 1
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 1

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της  έως 30-6-2013.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Αίτηση (όπου θα δηλώνεται το  σχολείο σύμφωνα με τον πίνακα).
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2012.
4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας στο Δήμο Πωγωνίου
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία τέκνων άνω του 70%.
7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων.
8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του
άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και την 28/09/2012 στο γραφείο Σχολικών Επιτροπών-παλιό Δημαρχείο Καλπάκι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.2653360126. 
Καλπάκι 21/09/2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012 04:40

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 25/9/2012

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75 παρ.6  του  Ν. 3852 / 2010 σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής,, η οποία θα διεξαχθεί  την  25η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη& ώρα 15.30 μ.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με  θέματα συζήτησης :

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1o Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 Δήμου Πωγωνίου.
2ο Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης  μίας αποθήκης στην Τ.Κ.Χρυσόραχης.
3o Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης δύο οικιών (Παλαιό Γυμνάσιο) στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.
4o Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βασιλικού.
5ο Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ .Ιερομνήμης.
6ο Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου» προϋπολογισμού 12.000,00€.
7ο Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.
8ο Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012 .
9ο Σχετικά με οικονομικά στοιχεία  δωρεά Νικολάου Δάλλα.
Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Μια σημαντική προσπάθεια πραγματοποιείται στο Δήμο Πωγωνίου με κύριο στόχο να παρέχονται υποστηρικτικές ενέργειες συμβουλευτικού χαρακτήρα από μια διεπιστημονική ομάδα (Λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και Παιδαγωγοί).

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας δρομολογούνται μια σειρά ημερίδων, η πρώτη εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε στο Καλπάκι την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου , στο χώρο εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου, με θέμα «Συμβουλευτική ψυχολογία/Λογοθεραπεία».

Αν και πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα, η συμμετοχή του κόσμου ήταν ενθαρρυντική .

Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιου είδους ενέργειες, ώστε να βοηθηθούν οι ευπαθείς ομάδες δημοτών μας και ενημερώνουμε ότι δρομολογούμε (3) ακόμη ημερίδες, ελπίζοντας σε μεγαλύτερη συμμετοχή.

ΔΑΦΝΗ – ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ


Παρασκευή 14 - Κυριακή 23  Έκθεση Φωτογραφίας Γιάννης Γιαννέλος Μουσείο Μπουζιάνη
Παρασκευή 14  «Η Μουσική συναντάει την Ποίηση» με τους Νίκη Φραγκούλη, Βαγγέλη Αυγέρη κ.ά. Μουσικοθεατρική παράσταση Μουσείο Μπουζιάνη
Σάββατο 15  «Η Γυναίκα της Ζάκυθος» του Δ. Σολωμού σκηνοθεσία και ερμηνεία από το Νίκο Καλαμό. Θέατρο Άλσους Πέτρου & Παύλου στον Υμηττό
Κυριακή 16  Συναυλία με τους «Κατά τ΄ήχοι»  Άγγελο Λαμπρόπουλο και Δημήτρη Καζάνη.  Πλατεία Δημαρχείου στη Δάφνη
Τρίτη 18  Διάλεξη - παρουσίαση έργων μεγάλων Φωτογράφων Ομιλητής Δημήτρης Σταματόπουλος  Μουσείο Μπουζιάνη
Τρίτη 18 Παράσταση Θεάτρου Σκιών από τον Πάνο Καπετανίδη Πλατεία Άνω Χαραυγής Δάφνη
Τετάρτη 19 «Το Παντζαράκι» Θέατρο Κούκλας από την Ιρίνα Μπόϊκο  Πλατεία Τσαλαγανίδη στη Δάφνη
Πέμπτη 20  Disco συναυλία από τους Prestige στο Γκαράζ της Δάφνης (Παπαναστασίου)
Παρασκευή 21  «Τέσσερις φωνές και ένα πιάνο» Συναυλία του Βαγγέλη Αυγέρη Πλατεία Δημαρχείου στη Δάφνη
Παρασκευή 21 μέχρι και 23   Έκθεση Φωτογραφίας από το Εργαστήρι Φωτογραφίας του Δήμου στην  Πλατεία Υμηττού
Σάββατο 22  Συναυλία Νίκου Ρουμελιώτη στην Ζωοδόχο Πηγή στη Δάφνη
Κυριακή 23  Συναυλία των X Baker Boys. Θέατρο στο Άλσος Πέτρου & Παύλου στον Υμηττό
Δευτέρα 24  Παρουσίαση της επανέκδοσης του βιβλίου του Ερνέστου Ρενάν «Προσευχή πάνω στην Ακρόπολη» Παρουσιάζει η Ιφιγένεια Μποτουροπούλου Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον Αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Υμηττό
Δευτέρα 24  Μουσικοθεατρική παράσταση Έφη Μεράβογλου, Βαγγέλης Σταθόπουλος. Στον Αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Τρίτη 25 «Ο Θάνατος του Περικλέους» του Δημητρίου Κορομηλά από την θεατρική ομάδα Seveneleven Στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στον Υμηττό
Τρίτη 25 Παράσταση Θεάτρου Σκιών από τον Πάνο Καπετανίδη Πλατεία Τσαλαγανίδη Δάφνη
Τετάρτη 26 «Million like baby» θεατρική παράσταση. Νίκος Κατράκης, Έφη Παπαθεοδώρου κ.ά. Θέατρο στο Άλσος Πέτρου & Παύλου στον Υμηττό
Πέμπτη 27  Εκδήλωση αφιερωμένη στα 90 χρόνια από την γέννηση του Άρη Αλεξάνδρου. Άλσος Άρη Αλεξάνδρου στον Υμηττό
Πέμπτη 27  Συναυλία με τη Νατάσα Μωϋσόγλου στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου.
Παρασκευή 28 Συναυλία με το Νικόλαο Αδέσποτο Πλατεία Δημαρχείου στη Δάφνη.
Παρασκευή 28 μέχρι και Κυριακή 30  Έκθεση Φωτογραφίας από το Εργαστήρι Φωτογραφίας του Δήμου στην Πλατεία Δημαρχείου της Δάφνης.
Σάββατο 29  Συναυλία με τη Nina Basdras στον Αύλειο χώρο του Μουσείου Μπουζιάνη
Κυριακή 30 Συναυλία Γιάγκου Χαρτοφύλακα στην Πλατεία ΥμηττούΟΚΤΩΒΡΙΟΣ


Δευτέρα 1 «Ασφάλεια της Διατροφής και Codex Alimentarius» με τον  Δρ. Νίκο Κατσαρό Αίθουσα Εκδηλώσεων Δ.Κ. Υμηττού
Τρίτη 2 Συναυλία με τον Κώστα Τζιαγκούλα Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης
Τετάρτη 3 Ρεσιτάλ Κιθάρας με την Εύα Φάμπα στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπουζιάνη
Παρασκευή 5 Συναυλία με τους Whitenoiz Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στον Υμηττό
Σάββατο 6 Συναυλία με το Γιώργο Χριστοδούλου Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης
Για περισσότερες πληροφορίες:


http://dypolitismos.blogspot.gr/ & στο τηλ. 213-2085583
Διοργανωση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
Καλλιτεχνικός σύμβουλος & οργάνωση επικοινωνίας: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012 04:41

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 10/9/2012

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την  Δευτέρα 10η Σεπτεμβρίου   2012,      και ώρα  20.00.  Η συνεδρίαση, θα διεξαχθεί  στo KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός]

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


 1. Έγκριση σύνταξης εκθέσεων Α-Β-Γ-Δ τριμήνων έτους 2011, για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.
 2. Έγκριση σύνταξης έκθεσης Β’ τριμήνου έτους 2012, για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων ετ. 2012.
 4. Παραχώρηση της χρήσης των οχημάτων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο ΝΠΔΔ.
 5. Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων.
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 7. Παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων στον αγροτικό συνεταιρισμό Πρακαλάμου.
 8. Περί βεβαιώσεων βατότητας δασικού δρόμου Κεφαλοκάναλο- Χάνια Σιταριάς.
 9. Επί αιτήσεων δημοτών.
 10. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της μελέτης: «Ενημέρωση ρυμοτομικών διαγραμμάτων, με βάση τη διευθέτηση χειμάρρου Μπόλου»».
 11. Έγκριση της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, στις θέσεις: «Μουτσάλες» και «Βουρλιάσος».
 12. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Εργασίες συντήρησης Κεντρ. Πλατείας Τ.Κ. Παρακαλάμου».
 13. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Μαζαρακίου.»
 14. Έγκριση Περιβαλλοντικής μελέτης: «Ανάπλαση περιοχής «Ντουβρίτσι» στην Τ.Κ. Ριαχόβου».
 15. Έγκριση μελέτης: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων Δ.Δ. Δολιανών».
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΠλακοστρώσειςΚοινοτικών χώρων Τ.Κ. Παρακαλάμου»
 1. Έγκριση Μ.Π.Ε. και περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Βασιλικού» της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Τσιμεντόστρωση και βελτίωση οδικού δικτύου στα Τ.Δ. του Δήμου Δελβινακίου».
 3. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάδειξης διαδρομής Άγιος Κοσμάς – Γεφύρι Μαύρικας – Ρουψιά Αγία Παρασκευή» στο Δήμο Πωγωνίου.
 4. Έγκριση παράτασης προγραμματικών συμβάσεων μελετών.
 5. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος [Αρτοποιείο] Τ.Κ. Βασιλικού.
 6. Έγκριση δαπανών στη ΔΕΗ, για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων και με σύνδεση δικτύου διανομής  χαμηλής τάσης.
 7. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Πωγωνίου.
 8. Εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τραπεζικά ιδρύματα για την συγκρότηση επενδυτικού σχεδίου – δανείου για εγκατάσταση φωτοβολταïκών συστημάτων στο Δήμο Πωγωνίου.
 9. λήψη απόφασης για ίδρυση κέντρου δια βίου μάθησης.
 10. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.


  Σάς προσκαλούμε στη Ά ημερίδα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας/Λογοθεραπείας που θα διεξαχθεί στο Δήμο Πωγωνίου, με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις διαταραχές λόγου και τα προβλήματα προσαρμογής/συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας.

  Ημερομηνίες Διεξαγωγής :
  • Καλπάκι, Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου ώρα 6:30 μμ, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικού σχολείου
  • Παρακάλαμος, 17 Σεπτεμβρίου ώρα 6:30 μμ, ΚΔΑΠ Παρακαλάμου
  • Δελβινάκι, 18 Σεπτεμβρίου ώρα 6:30 μμ, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου
  • Κεφαλόβρυσο, 19 Σεπτεμβρίου ώρα 6:30 μμ, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου
  Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2012 10:09

  Ντότης Ιωάννης του Ευαγγέλου

  Ντότης Ιωάννης [Επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης]


  Όνομα Πατρός: Ευάγγελος
  Ημερομηνία Γέννησης: 04-01-1964
  Τόπος Γέννησης: Κάτω Μερόπη – Δ. Ε. Άνω Πωγωνίου
  Οικογ. Κατάσταση: Έγγαμος με 2 παιδιά
  Διεύθυνση: Πάροδος Σκουφά 2, 45500, Ελεούσα Ιωαννίνων

  ΣΠΟΥΔΕΣ

  1983 – 1988: ● Δίπλωμα Διεθνούς Δικαίου και τίτλος MASTER στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου.
  ● Σχολή Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων.
  ● Ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο.
  Ειδικότητα: Νομικού Διεθνολόγου
  1989 – 1990: ● Τίτλος D.E.A (Master) στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Πανεπιστήμιο Παρίσι Ι, Πάνθεον –Σορβόννη. Τμήμα: Διεθνών Σπουδών- Μεταξύ άλλων παρακολούθηση μαθημάτων:
  ● Διεθνές Δίκαιο Εμπορίου,
  ● Δίκαιο Διεθνών Επενδύσεων,
  ● Δίκαιο Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών.

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  ● Διπλωματική εργασία: « Η Πολυμερής Δικαιϊκή Ρύθμιση του Διεθνούς Εμπορίου ».
  ● Διατριβή για τον τίτλο D.E.A (Master): « Οι ιδιαιτερότητες των Διεθνών Συμφωνιών στον Τομέα του Εμπορίου ».
  ● Άρθρο (σε συνεργασία με τον καθ. Σ.Α. Βοϊτόβιτς): « Ο Οργανωτικο- Δικαιϊκός Μηχανισμός στην Δραστηριότητα της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) ». (Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Πανεπιστημίου του Κιέβου, σειρά): « Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνές  Δίκαιο », Κίεβο 1989, Νο 28, σελ. 63 – 69.

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

  Ιούλ. 1995: ● Ειδικός Συνεργάτης Γ. Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
  Οκτ. 1995: ● Ειδικός Σύμβουλος Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας.
  Απρ. 1996 – Οκτ. 2001: ● Σύμβουλος Υπουργού Τύπου & ΜΜΕ.
  Οκτ. 2001 – Ιαν. 2002: ● Σύμβουλος Υφυπουργού Τύπου & ΜΜΕ.
  Φεβ. 2002 – Σεπτ. 2004 : ● Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ.
  2007 - 2010: ● ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
  2011- έως σήμερα ● Διευθυντής Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας

  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Δεκ. 1996: ● Ειδικός Επιστήμονας στο Υπουργείο Τύπου & ΜΜΕ.
  Ιούλ. 2000 – Ιούν. 2002 ● Υπάλληλος ΠΕ2 (Ακόλουθος) Τύπου, του
  Υπουργείου Τύπου & ΜΜΕ.
  Ιούν. 2002 - Ιούν. 2011 ● Υπάλληλος ΠΕ Διοικ.-Οικονομικού
  Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
  Ιανουάρ. 2011… ● Υπάλληλος ΠΕ Διοικ.-Οικονομικού
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  Ακαδημαϊκό έτος 1994-95 ● Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εισαγωγικής 1995-96 Διοικητικής Εκπαίδευσης (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης).
  Αντικείμενο:
  ▫ Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ένωση
  ▫ Προστασία Περιβάλλοντος και Ανάπτυξη
  Aκαδημαϊκό έτος 2002-03 ● Εισηγητής στο Διαπανεπιστημιακό
  2003-04 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ″Οργάνωση και Διοίκηση Νοσοκομείων″, με θέμα ″Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών″.

  ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ■ Συμμετοχή σε διάφορες ημερίδες και εκδηλώσεις: - για την οικονομική και εμπορική πολιτική της Ελλάδος με τις χώρες των Βαλκανίων, Κεντρικής και
  Ανατολικής Ευρώπης, για τα Μ.Μ.Ε. και την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.
  ■ Συνέδρια: Management Υπηρεσιών Υγείας ( 2002-2003-2004).
  ■ 1995-2001 Γραμματέας Αδελφότητας Κεφαλοβρυσιτών Ιωαννίνων στην Αθήνα.

  Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2012 08:12

  Κανονισμός Υδρευσης

  ΑΡΘΡΟ 1ο

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

  Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών.

  ΑΡΘΡΟ 2ο

  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3643/2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.
  Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:
  - Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 «περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
  - Του άρθρου 29 του Α.Ν. 344/68 «περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
  - Του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,, και του Π.Δ. 923/77 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεώς του από 17/5-15/06/1959 Β.Δ.»/
  - Του Ν.1512/85 και της 28116/29-3-91 διαταγής του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
  - Των υγειονομικών διατάξεων με αριθμούς:
  Α) Του Ν.1512/85 και Γ4/1722/74 «περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος»
  Β) 5673/4-12-57 «περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων».
  Γ) Α5/288/1986 «ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ.

  ΑΡΘΡΟ 3ο

  Της υπηρεσίας ύδρευσης προΐσταται ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου.

  ΑΡΘΡΟ 4ο

  Οι τιμές των εργασιών που εκτελεί ο Δήμος για λογαριασμό των καταναλωτών, καθορίζονται  από το Δ.Σ.

  ΑΡΘΡΟ 5ο

  Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να καλύψουν: α) τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και β) τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.
  Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και βελτιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 και των άρθρων 3 και 4 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
  Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται ανά εξάμηνο. Η χρέωση των καταναλωτών μπορεί να γίνεται και με μηχανογραφημένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 923/77.
  Το ελληνικό δημόσιο, οι ιεροί ναοί και τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσονται από τα τέλη ύδρευσης.

  ΑΡΘΡΟ 6ο

  Το τέλος ύδρευσης στο οποίο υπόκεινται αυτοί που κάνουν χρήση του δικτύου ύδρευσης θα επιβάλλεται και θα καθορίζεται ανά κ.μ. κατανάλωσης και πάγιο ανά υδρομετρητή με ξεχωριστή απόφαση του Δ.Σ. Αν ο υδρολήπτης δεν καταναλώνει νερό μέσα στο τέλος του χρονικού διαστήματος ή των χρονικών διαστημάτων που ορίζει το Δ.Σ., καταλογίζεται σε βάρος του ως ελάχιστη κατανάλωση τα 15 κυβικά.
  Με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. θα μπορεί εφόσον διαπιστώσει ανεπάρκεια νερού ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και καθορίζει περιορισμούς στην κατανάλωση, να κλιμακώνει το συντελεστή του τέλους ύδρευσης ανάλογα με την κατανάλωση και να ορίζει ότι σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης θα διακόπτεται η παροχή νερού και για επανασύνδεση να ορίζεται ότι θα καταβληθεί στην Ταμειακή Υπηρεσία δικαίωμα επανασύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού ύδρευσης.

  ΑΡΘΡΟ 7ο

  Για την καλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης τον πλήρη έλεγχο της ποσότητας του νερού που καταναλώνεται και για τη δίκαιη κατανομή του ανταποδοτικού τέλους ύδρευσης, επιβάλλεται υποχρεωτικά η τοποθέτηση υδρομετρητών σε όλες τις παροχές ύδρευσης.
  Για κάθε οικία, κατάστημα, ποιμνιοστάσιο, εργοστάσια που υδροδοτείται θα γίνεται ξεχωριστή παροχή και θα χρησιμοποιείται ξεχωριστός υδρομετρητής. Ξεχωριστός υδρομετρητής δεν απαιτείται στην περίπτωση υδροδότησης κτίσματος που βρίσκεται στο αυτό οικόπεδο με υδροδοτούμενη οικία.

  ΑΡΘΡΟ 8ο

  Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται ως εξής: Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και εφόσον απομένει πλεόνασμα διατίθεται κατά σειρά για το πότισμα των ζώων, την υδροδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών και τουριστικών εγκαταστάσεων, την άρδευση κτημάτων, κήπων κλπ.

  ΑΡΘΡΟ 9ο

  Από το δίκτυο ύδρευσης θα υδρεύονται οι οικίες – καταστήματα – βιοτεχνίες ως και ανάγκες ποτίσματος ζώων. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί έλλειψη νερού θα ρυθμίζεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  ΑΡΘΡΟ 10ο

  Όποιος επιθυμεί την παροχέτευση νερού στην οικία του κλπ πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Δήμο, η οποία θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί με Απόφαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου με κάθε μελλοντική του τυχόν τροποποίηση.
  Η αρνητική απόφαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

  ΑΡΘΡΟ 11ο

  Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δήμο.
  Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση), το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή αρδευτικές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελματικές ανάγκες κλπ). Μαζί με την αίτηση, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
  Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης.
  Στην περίπτωση αυτή εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών.

  ΑΡΘΡΟ 12ο

  Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Ταμείο του Δήμου το καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης δικαίωμα σύνδεσης που περιλαμβάνει:
  α) το τέλος σύνδεσης, το οποίο καθορίζεται σε είκοσι ευρώ (20€).

  ΑΡΘΡΟ 13ο

  Οι πολύτεκνοι του Δήμου και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, θα πληρώνουν τέλη ύδρευσης όπως αυτά διαμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

  ΑΡΘΡΟ 14ο

  Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος σύνδεσης επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) και κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημίας που προκάλεσε στο Δήμο.

  ΑΡΘΡΟ 15ο

  Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση των ακινήτων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτελούνται είτε από το Δήμο, εφόσον διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, είτε από τον ίδιο τον καταναλωτή με την επίβλεψη του Δήμου.
  Οι σωλήνες σύνδεσης θα έχουν διάμετρο ανάλογο με την περίπτωση ως εξής:
  Α) ½ ίντσες για οικοδομές μέχρι 1 διαμέρισμα.
  Β) ¾ ίντσες για οικοδομές μέχρι 2 διαμερίσματα.
  Γ) 1 ίντσα για υδροδότηση σε μικρή μονάδα.
  Δ)1 ½ έως 2 ίντσες για υδροδότηση σε μεγάλη μονάδα.
  Οι δαπάνες προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον υδρολήπτη.

  ΑΡΘΡΟ 16ο

  Η σύνδεση γίνεται πάντοτε από τους εσωτερικούς αγωγούς του δικτύου ύδρευσης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και από τον υδραυλικό του Δήμου. Τα υλικά σύνδεσης πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις στεγανότητας, γι’ αυτό πρέπει πρώτα να ελέγχονται από το Δήμο.
  Ο υδρομετρητής που βαρύνει τον ενδιαφερόμενο, τοποθετείται στο πεζοδρόμιο, όπου υπάρχει, διαφορετικά έξω από το όριο της ιδιοκτησίας το, περικλείεται μέσα σε φρεάτιο και προ αυτού τοποθετείται δικλείδα ανακοπής, (βάνα).

  ΑΡΘΡΟ 17ο

  Ο Δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού.

  ΑΡΘΡΟ 18ο

  Για κάθε υδρευόμενο χώρο (διαμέρισμα, μονοκατοικία, κατάστημα, κτήμα κλπ) γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιείται ξεχωριστό υδρόμετρο. Ξεχωριστό υδρόμετρο δεν απαιτείται στην περίπτωση υδροδότησης κήπου που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με υδροδοτούμενη οικία, εφόσον η έκτασή του δεν είναι μεγαλύτερη των 100 τ.μ.
  Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, που αποσκοπεί στην αποτροπή ή παρεμπόδιση της καταμέτρησης του αναλισκόμενου ύδατος ή στη διαγραφή καταναλωθείσης ποσότητας, συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίμου, ίσου με το τριπλάσιο του μέσου όρου κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης.

  ΑΡΘΡΟ 19ο

  Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδρομέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις, μετατοπίζονται με φροντίδα και δαπάνες των ιδιοκτητών μέσα με προθεσμία πέντε ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, διακόπτεται η υδρότηση μέχρις ότου συμμορφωθούν οι υπόχρεοι.

  ΑΡΘΡΟ 20ο

  Το υδρόμετρο αφαιρείται από το Δήμο, όταν ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει το λογαριασμό κατανάλωσης νερού μέσα σε οκτώ μήνες από την έκδοσή του.

  ΑΡΘΡΟ 21ο

  1. Όλοι οι υδρομετρητές πρέπει να είναι σφραγισμένοι από τον Δήμο με ειδική σφραγίδα.
  2. Κάθε επιδιόρθωση ή έλεγχος υδρομετρητή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου συνεπάγεται την αφαίρεση της σφραγίδας η οποία όμως πριν από την αναχώρηση του υπαλλήλου, πρέπει να τίθεται εκ νέου. Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση πριν από την αναχώρηση του υπαλλήλου να βεβαιωθεί αν τέθηκε η σφραγίδα, και σε αντίθετη περίπτωση να καταγγείλει τον υπάλληλο στον Δήμο.
  3. Η αφαίρεση της σφραγίδας χωρίς να το γνωρίζει ο Δήμος, έχει ως συνέπεια τη βεβαίωση προστίμου εκατό ευρώ (100€) και τη διακοπή της σύνδεσης.
  4. Η επανασύνδεση πραγματοποιείται αφού καταβληθεί στο οικείο Δημοτικό Ταμείο το δικαίωμα επανασύνδεσης τριάντα ευρώ (30€) και προσκομιστεί το σχετικό διπλότυπο στον Δήμο. Οι υδρομετρητές συντηρούνται από τους κατόχους, που οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως τον Δήμο όταν διαπιστώνουν βλάβη τους. Σε περίπτωση βλάβης του υδρομετρητή η εκτίμηση της ποσότητας νερού που καταναλώθηκε στην περίοδο της βλάβης, γίνεται βάσει της κατανάλωσης που έγινε την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του υδρομετρητή με νέο, χωρίς τη συγκατάθεση του Δήμου. Η αφαίρεση του υδρομετρητή για επισκευή θα γίνεται με την συγκατάθεση του Δήμου.

  ΑΡΘΡΟ 22ο

  Το τέλος ύδρευσης στο οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24-9/20-10-58 Β.Δ. και τις όμοιες του άρθρου 17 του Ν.1080/80, υπόκεινται αυτοί που κάνουν χρήση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης, θα επιβάλλεται και θα καθορίζεται ανά κ.μ. κατανάλωσης και πάγιο ανά υδρομετρητή με ξεχωριστή απόφαση του Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. θα μπορεί εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια νερού, ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες, να καθορίζει περιορισμούς στην κατανάλωση, να κλιμακώνει τον συντελεστή του τέλους ύδρευσης ανάλογα με την κατανάλωση και να ορίζει ότι, σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης θα διακόπτεται για 7 ημέρες η παροχή, σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην διετία το πρόστιμο θα είναι διπλάσιο καθώς και ο χρόνος διακοπής της παροχής και για την επανασύνδεση να ορίζει ότι θα καταβληθεί στο Δημοτικό ταμείο δικαίωμα επανασύνδεσης.

  ΑΡΘΡΟ 23ο

  Η καταμέτρηση του νερού που καταναλώνεται θα ρυθμίζεται με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. που για το σκοπό αυτό θα τηρεί ειδικό βιβλίο και ατομικές καρτέλες υδροληπτών. Η καταμέτρηση μπορεί να γίνει και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα και όπως θα οριστεί με απόφαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
  Η βεβαίωση του τέλους ύδρευσης θα γίνεται στο οικείο Δημόσιο Ταμείο. Η εξόφληση του τέλους πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα μήνα από τη βεβαίωση. Η μη έγκυρη εξόφληση του τέλους, εκτός από τις άλλες συνέπειες (τόκος, κλπ), έχει ως συνέπεια και τη διακοπή της σύνδεσης χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η επανασύνδεση θα γίνεται αφού καταβληθούν τα οφειλόμενα τέλη και αφού καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου το δικαίωμα επανασύνδεσης.

  ΑΡΘΡΟ 24ο

  Σε περιπτώσεις εξαιρετικές και κατεπείγουσες επιτρέπεται η ελεγχόμενη παροχέτευση νερού από το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, σχετική γνωμοδότηση του Τ.Σ., η οποία πρέπει να εγκριθεί μετά από σύμφωνη γνώμη των 2/3 της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

  ΑΡΘΡΟ 25ο

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

  1. Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης με διάμετρο 3/4’ και σε πυροσβεστικές παροχές διαμέτρου Φ.80 και άνω. Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και για τις ανάγκες του Δήμου. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού που διώκεται ποινικά.
  2. Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις 2, η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (collector). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η παλιά μεταφέρεται στον συλλέκτη (collector) υποχρεωτικά. Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές κατασκευές (υδρόμετρα, φρεάτια τοποθετημένα στα πεζοδρόμια), εφόσον ο Δήμος κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη (collector) οι δε υδρολήπτες αρνούνται αυτή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί ο ίδιος στη μεταφορά, χρεώνοντας τα έξοδα στο λογαριασμό ύδρευσης.

  ΑΡΘΡΟ 26ο

  Τα υδρόμετρα τα οποία θα τοποθετούνται από τους υδρολήπτες θα είναι:
  1. Ογκομετρικού τύπου πολλαπλής ριπής υγρού τύπου ευθείας ανάγνωσης.
  2. Υγρού τύπου πολλαπλής ριπής.

  ΑΡΘΡΟ 27ο

  Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.
  Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα οικόπεδα ή τις οικοδομές των καταναλωτών, ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων μετά το υδρόμετρο.

  ΑΡΘΡΟ 28ο

  Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του.

  ΑΡΘΡΟ 29ο

  Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχή που κατά τη κρίση του είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους σε ασφαλέστερη θέση με δαπάνη του υδρολήπτη. Η αναγκαία λόγω διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου μετατόπιση, γίνεται με δαπάνη του υδρολήπτη, όταν αυτή πραγματοποιείται ύστερα από επιθυμία ή αίτημα δικό του. Σε διαφορετική περίπτωση η μετατόπιση γίνεται με δαπάνη αυτού που εκτελεί το έργο, μη αποκλειομένου και του Δήμου.

  ΑΡΘΡΟ 30ο

  Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, καθώς και η επέκτασή του γίνεται από το Δήμο. Η επισκευή, η συντήρηση και η αντικατάσταση των τμημάτων του δικτύου που είναι μετά το υδρόμετρο και προς το υδροδοτούμενο ακίνητο, γίνεται από τους καταναλωτές και η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά αυτούς.

  ΑΡΘΡΟ 31ο

  Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή βλάβη υδρομετρητών, ή διαρροή σωλήνων. Απαγορεύεται απόλυτα η από το μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση ίδιου μετρητή, καθώς επίσης και η μετατόπιση χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου.

  ΑΡΘΡΟ 32ο

  Αν το υδρόμετρο που τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, δεν σημειώσει κατανάλωση λόγω βλάβης, η χρέωση γίνεται ανάλογα με την κατανάλωση της αμέσως επόμενης χρονικής περιόδου. Αν το υδρόμετρο που τοποθετήθηκε σε οικοδομή που χτίζεται γίνεται στάσιμο λόγω βλάβης, το αντίτιμο του ύδατος που θα χρεωθεί θα υπολογισθεί κατά τη κρίση της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου και του Αντιδημάρχου, ανάλογα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών.

  ΑΡΘΡΟ 33ο

  Κάθε βλάβη στις παροχές που γίνονται από τον τεχνίτη των υδροληπτών θα επανορθώνεται από αυτούς και σε περίπτωση άρνησής τους θα ενεργείται από τον Δήμο και τα έξοδα θα επιβαρύνουν στο ολόκληρο τους υδρολήπτες, σε βάρος των οποίων θα συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος από τον Δήμαρχο και έναν υπάλληλο του Δήμου, σύμφωνα με τη νομοθεσία βεβαίωσης Δημοτικών και Κοινοτικών τελών.

  ΑΡΘΡΟ 34ο

  Το δίκτυο από την παροχή επί του κεντρικού ή δευτερεύων δικτύου μέχρι την ιδιοκτησία του, είναι ιδιωτικό και σε περίπτωση διαρροής νερού από το δίκτυο, ο ιδιοκτήτης για αποφυγή σπατάλης νερού οφείλει να προβεί στην άμεση επισκευή της βλάβης. Σε περίπτωση που δεν προβεί παρά την ειδοποίηση από τον Δήμο, στην άμεση αποκατάσταση της βλάβης, η σύνδεση θα διακόπτεται και η επανασύνδεση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ορισμένα της παραγράφου τέσσερα του άρθρου 22  του παρόντος κανονισμού.

  ΑΡΘΡΟ 35ο

  Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου, και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο του Δήμου, αντί της κατανάλωσης που καταγράφηκε, χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους συν το 1/3 της διαφοράς μεταξύ αυτής της ένδειξης που καταγράφηκε. Αν για τον παραπάνω υπολογισμό δεν είναι δυνατή η χρήση της κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη της προηγούμενης ή επόμενης της διαρροής περιόδου, αλλιώς η χρέωση γίνεται κατ’ εκτίμηση με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για την πιστοποίηση της ύπαρξης αφανούς διαρροής συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον Τεχνικό του Δήμου, τον Αντιδήμαρχο και τον υδρολήπτη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή του Τεχνικού και του Αντιδημάρχου, αφού γίνει μνεία των λόγων άρνησης. Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη.

  ΑΡΘΡΟ 36ο

  Σε περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου, ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης.

  ΑΡΘΡΟ 37ο

  Σε περίπτωση καταστροφής του υδρόμετρου ή αδυναμίας επισκευής του, ο Δήμος ειδοποιεί τον υδρολήπτη όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προσκομίσει νέο υδρόμετρο προς τοποθέτηση ή καταβάλλει την αξία του για να το τοποθετήσει ο Δήμος. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, επιπλέον δε ο Δήμος δικαιούται να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής.

  ΑΡΘΡΟ 38ο

  Σε περίπτωση κάλυψης του υδρομέτρου με χώματα αντί της διακοπής ο Δήμος μπορεί να προβεί μόνος του σε αποκάλυψη του υδρομέτρου ή στην αντικατάστασή του, με δαπάνη του υδρολήπτη που χρεώνεται στον επόμενο ή τμηματικά στους επόμενους λογαριασμούς. Ειδικά η αντικατάσταση του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει με τον τρόπο αυτό και μετά από αίτηση του υδρολήπτη.

  ΑΡΘΡΟ 39ο

  Απαγορεύεται ρητά σε όποιον δεν ανήκει στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου, να θίξει με οποιονδήποτε τρόπο το υδραγωγείο, τους αγωγούς ύδρευσης, τις ιδιωτικές παροχές καθώς και κάθε εξάρτημα του δικτύου διανομής νερού.

  ΑΡΘΡΟ 40ο

  Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόμιμα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους.

  ΑΡΘΡΟ 41ο

  Σε περίπτωση λειψυδρίας για οποιονδήποτε λόγο, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει από τους υδρολήπτες τον περιορισμό της κατανάλωσης ύδατος για ορισμένο χρονικό διάστημα.

  ΑΡΘΡΟ 42ο

  Όσοι από τους υδρολήπτες δεν έχουν τοποθετήσει μέχρι σήμερα, υδρομετρητές στις παροχές πρέπει μέσα σε 30 μέρες να τους τοποθετήσουν και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι συνδέσεις θεωρούνται παράνομες και θα εφαρμοσθούν σε βάρος τους τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του παρόντος κανονισμού.

  ΑΡΘΡΟ 43ο

  1. Όποιος με πρόθεση προξενήσει φθορά στο δίκτυο στις δικλείδες και στις ιδιωτικές διακλαδώσεις καταγγέλλεται για παράβαση των άρθρων 421,422, 425 και 381 του Ποινικού Κώδικα για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ίδια παράβαση θεωρείται το άνοιγμα δικλείδας ή μεταχείριση κλειδιού του αυτού συστήματος που χρησιμοποιεί η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου, η λαθραία λήψη ύδατος σημαίνει την αφαίρεση του υδρομετρητή.
  2. Οι παράνομες συνδέσεις θα διακόπτονται από το Δήμο μόλις διαπιστωθούν, χωρίς προειδοποίηση και σε βάρος των παραβατών θα βεβαιώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) και με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα κρίνει το ύψος της κατανάλωσης νερού που πραγματοποιήθηκε, θα καθορίζεται το τέλος ύδρευσης που θα βεβαιωθεί σε βάρος τους.

  ΑΡΘΡΟ 44ο

  Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση για αποζημίωση των οποιωνδήποτε υδροληπτών για τυχόν προσωρινή ή οριστική ελάττωση της ποσότητας ή πίεσης του νερού, καθώς και για τυχόν διακοπή του νερού από βλάβη ή ζημιά του δικτύου από οποιαδήποτε αιτία.
  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής εφόσον συντρέχουν σοβαροί για τούτο λόγοι (λόγοι υγείας, έκτακτη ανάγκη).
  Η ροή του νερού θα κανονίζεται από τον υδραυλικό του Δήμου ανάλογα με την επάρκεια του νερού και των αναγκών.
  Η παροχή δεν διακόπτεται από το γεγονός της μεταβολής του ιδιοκτήτη του ακινήτου στον οποίο παρέχεται το νερό. Σε περίπτωση αλλαγής ο πρώην ιδιοκτήτης και οι πάροχοι αυτού είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν τον Δήμο και να καταβάλλουν το τέλος που οφείλουν και ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει την διατήρηση ή μη της εγκατάστασης υδροληψίας και να αναλάβει από την ημέρα που έγινε ιδιοκτήτης και τις υποχρεώσεις του προκατόχου του, εφόσον βέβαια δεν δηλώσει ότι παραιτείται της υδροληψίας.

  ΑΡΘΡΟ 45ο

  Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο παρών κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, β) για τεχνικού λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου, κλπ) γ) όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.
  Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους καταναλωτές. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.

  ΑΡΘΡΟ 46ο

  Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής είναι υποχρεωτική για κάθε εργοτάξιο και γίνεται στο όνομα του κατασκευαστή. Σε περίπτωση ανοικοδόμησης αφαιρούνται υποχρεωτικά μετά από αίτηση ή αυτεπάγγελτα από το Δήμο οι τυχόν υπάρχουσες παροχές στο ακίνητο. Οι εργοταξιακές παροχές τοποθετούνται για αποκλειστική εξυπηρέτηση του εργοταξίου.
  Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού επιβαλλομένου και προστίμου από την Οικονομική Επιτροπή για κάθε άλλη χρήση τους. Επίσης αποτελεί κλοπή νερού και επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του υδρολήπτη, η χορήγηση νερού από κοινή παροχή για εξυπηρέτηση εργοταξίου.
  Οι εργοταξιακές παροχές αφαιρούνται μετά το πέρας των εργασιών, οπότε και τοποθετούνται μετά από αίτηση των υδροληπτών οι κοινές παροχές προς ύδρευση του ακινήτου.

  ΑΡΘΡΟ 47ο

  1. Για την προσωρινή σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται η κατάθεση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
  2. Για την οριστική σύνδεση των οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται: α) Η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας με την απαιτούμενη από το νόμο αυτοψία εκ μέρους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση ανεγερθέντων οικοδομών μετά από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος Μηχανικού. Και του υδραυλικού – μελετητή – εγκαταστάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 28116/29-3-91 διαταγή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.  β) σχέδιο του χώρου των υδρομέτρων, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση, όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών σε σχέση με τους αντίστοιχους υδρευόμενους χώρους της οικοδομής, υπογραμμένο από τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα Μηχανικό.
  Οποιοδήποτε σφάλμα στη σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται , μόλις διαπιστωθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη από την εσφαλμένη αρίθμηση των υδρομέτρων, μπορεί δε σε περίπτωση αρνήσεως ή αμέλειας των καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλμα, να διακόψει την υδροδότηση μέχρις ότου τακτοποιηθεί το θέμα.
  1. Για την πρόσκαιρη υδροδότηση επαγγελματικών ή άλλων εγκαταστάσεων (λούνα παρκ, τσίρκο και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες) καθώς και για την υδροδότηση μη δομημένων ακινήτων (γήπεδα, αγροτεμάχια κλπ) προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα.
  2. Για τις περιπτώσεις ύδρευσης σε οικόπεδα, δεν χρειάζεται οικοδομική άδεια. Απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την χρήση του νερού, και να δηλώνει ότι σε περίπτωση λειψυδρίας θα έχει δικαίωμα ο τοπικός Αντιδήμαρχος σε συνεννόηση με το Τοπικό Συμβούλιο μα διακόπτει την υδροδότηση.

  ΑΡΘΡΟ 48ο

  Όποιος παραβαίνει τον κανονισμό αυτό, εκτός από τις συνέπειες που προβλέπονται σ’ αυτόν, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα.

  ΑΡΘΡΟ 49ο

  Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την υπό του άρθρου 177 του ΔΚΚ (ΠΔ410/95) προβλεπόμενη έγκρισή του από την Περιφέρεια. Με την απόφαση αυτή του Δ.Σ. καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση όλων των πρώην Δήμων και σημερινών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

  ΑΡΘΡΟ 50ο

  Ο κανονισμός αυτός ισχύει από της δημοσιεύσεως του κατά τον τρόπο που προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 97 του Ν.3463/2006.
  Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής